15. Effect of led lighting on the growth of raspberry (Rubus idaeus L.) plants in vitro

Author: Lilyana Nacheva, Nataliya Dimitrova, Lyubka Koleva-Valkova, Ivan Tarakanov, Andon Vassilev